Krystaly Strážci země

strážce zeměKrystaly Strážců Země jsou obrovsky velké krystaly křišťálu, které začaly být lokalizovány na planetě v roce 1986. Tyto majestátné exempláře světla byly přivedeny na povrch země vědomými dělníky. Jejich délka je průměrně jeden a půl až dva metry a váží tři až čtyři tisíce kilogramů. Tyto masivní krystaly jsou těženy z hloubky jednoho až dvou metrů, a dokonce i ve velmi horkých slunečných dnech jsou na dotek studené jako led.

Strážci Země jsou jako stromy sekvojí. Jejich aura přivábí vaši pozornost matouce mysl svou ohromnou přítomností. Tyto krystaly prošly mnoha lety rotace země a v tomto procesu nashromáždily obrovské množství životních zkušeností. Strážci Země jsou pevným vyjádřením života, růstu, evoluce a dokonalosti, která nemůže být ignorována. Jejich přítomnost zasluhuje respekt a jejich úkolem je zavést nás za hranice sebe samých.

LEGENDA KRYSTALŮ STRÁŽCŮ ZEMĚ

Strážce Země obklopuje velmi jedinečný příběh plný naděje a inspirace. Posaďte se, uvolněte se a já se o něj s vámi podělím.

Před dávnými, dávnými časy, kdy svět byl ještě dítětem a vesmír byl mladší, naši zemi navštívily vyspělé bytosti, které měly původ mnohem bližší středu galaxie a prosperovaly z hojnosti světelného zdroje, která vyzařovala z velkého centrálního slunce. Tím, že měly více dostupného světla a byly blíže zdroji čisté energie, rozvinuly se velkou rychlostí a přijaly výzvu vnějších hvězdných systémů pro rozvoj a dobrodružství. Když se podívaly na primární Zemi a spatřily modrá vodstva, hustou zeleň a bohatou zem, pojmenovaly ji Terra, což znamená “ta, která dává život“.

Sledujíce přírodní fyzické zákony řídící Terru si uvědomily, že byla zralá k plození. Tyto bytosti, které budeme nazývat Stařešinami, svědomitě pracovaly se základními silami a připravovaly planetu k narození vědomých forem života. Použily přírodní zemské prostředky, oxid křemičitý a vyzářily do nich svou světelnou sílu vytvářejíce obrovské krystaly křišťálu, které známe jako Strážce Země. Se Strážci Země bylo elektromagnetické pole země připraveno pro inkarnaci těchto bytostí do fyzické roviny. Když byly elementy připraveny a krystaly Strážců Země vyladily planetu na vyšší kosmické síly, Stařešinové na sebe vzali lidskou formu a zakusili svět smyslů. Mnoho z nich přišlo a založili kořenovou civilizaci Mu, Lemurii a Atlantidu. Oni byli ti pradávní, ke kterým se odkazují veškeré mýty, legendy, a náboženství.

V té době se na zemi také vyvíjel člověk neandrtálský, který byl živočišnou formou života pocházející z lůna Terry. Souběžná existence zvířecího druhu a vysoce vyspělé rasy bytostí na Zemi označila počátek nového kosmického cyklu Terry. Takového, který by i potenciálně mohl vést k jejímu nejvyššímu osudu.

Vyspělé civilizace použily krystaly Strážců Země ve svých každodenních praktikách a koupaly se v jejich záři. Krystaly sloužily k udržení vyladění jejich vědomí na vyšší frekvence jejich mateřského domova a všichni kdo přišli do jejich aurického pole, obdrželi sílu. Tyto krystaly se staly silnými nástroji, skrze které mohla být vedena kosmická síla k posílení jídla, vody, šperků a posvátných rób, které byly následně nošeny. V jistých případech byly tyto krystaly použity jako soudci v soudních dvorech. Dvanáct lidí stálo kolem nich, dlaní v dlaň a když osm z dvanácti přijalo stejnou odpověď, byla přijata za správnou.

Jako součást božského plánu pro rozvoj původních druhů Země bylo rozhodnuto, že některé duše Stařešinů vstoupí do evolučního procesu primátů, aby je eventuálně pozdvihly do úrovně vědomí, ve kterém by mohli dosáhnout napojení na světelnou sílu zaplavující vesmír. Ti, kteří se rozhodli zůstat a opětovně se inkarnovat  z času do času učinili velkou oběť tím, že vstoupili do světa hmoty s věděním, že jednoho dne povstanou a vezmou s sebou své blízké bratry a sestry. Když došlo k tomuto procesu, spustil se závoj zapomnění a jejich vzpomínky na to kdo jsou a proč přišli byly skryty proto, aby se stali jedním s pozemšťany.

Jak šel čas, velmi se přizpůsobili Zemi a mnozí se připoutali k rozkoši pěti smyslů a začali používat kosmickou sílu generovanou z krystalů ke svému osobnímu naplnění. Směrovali tuto sílu ke svému vlastnímu užitku a chamtivosti, což nakonec způsobilo úpadek kořenové civilizace.

Mnozí Stařešinové, kteří viděli toto zneužití síly, se rozhodli v tomto čase Terru opustit a pokračují ve své práci evolučního osidlování. Ti, kteří se rozhodli zůstat se zkřížili s pozemšťany a výsledkem genetického smíchání došlo k obrovskému kroku v evoluci původních obyvatel země. Tak byl zrozen nový věk lidstva. Jak se rasy sloučily, nový druh bytostí byl stvořen a započal nový evoluční cyklus, takový, který měl trvat eony věků. Nyní se nacházíme na prahu tohoto dokončení, kdy jsme se stali kultivovanou rasou bytostí schopných dosáhnout na své dědictví hvězd, odkud pocházeli praotcové.

V čase hromadného odchodu z planety byly krystaly Strážců Země ukryty uvnitř země. Byly doslova “strážci země“, dohlížely na vývoj a zaznamenaly zkušenost úpadku a povstání ducha ve hmotě. Když se osud naplnil, tito obři opět vystoupili na povrch planety, kde byli hlavním prostředkem, který spustil rozpomenutí se na záměr a původní plán, prostředkem, který pozvedá závoj zapomenutých vzpomínek a sjednocuje vědomí těch, kteří se rozhodli zůstat ve spojení s těmi, kteří odcestovali. Když jsou krystaly Strážců Země aktivovány těmi, kteří nesou pradávná vědění, slouží ke ztělesnění vědomí Stařešinů umožňujíce pro novou rasu Terry navázat vědomou komunikaci se svou hvězdnou linií. Když jsou krystaly Strážců Země aktivní, jsou schopny vysílat vědění týkající se evoluce života na Zemi ke Stařešinům, aby mohlo být použito pro rozvoj vědomí v dalších světech.

V mnoha ohledech jsou Strážci Země jakési symbolické monolity, které se objevily na planetě v pradávné minulosti a byly naprogramovány (zkříženy) s animálními obyvateli a potom se na tisíce let odmlčely. Až se člověk vyvinul do bodu, kdy je připraven dosáhnout na hvězdy, monolity (Strážci Země) se znovu objevily a směřují pozornost a zaměření myslí těchto jedinců do sfér vědomí, které by nebyli sami schopni dosáhnout.

Strážci Země jsou zde. Přišli jako velcí mudrcové, kteří v sobě nenesou jen znalost celé historie země, ale také života ve světelných hvězdných prostorech, ze kterých pochází jejich esence. Jsou manifestací obrovské síly a inteligence. Obsahují v sobě moudrost, jak nechat vyzrát čas, prostor a fyzickou rovinu existence a získat z nich pravdu a lásku.

AKTIVACE

Když jsou krystaly Strážců Země vytěženy, jsou v neaktivním stavu a mají silný mléčný povlak na svém povrchu. Vnitřek krystalu je ledově čirý. Je to jako kdyby z nich měl být setřen prach času. Když jsou tyto krystaly aktivovány, opět slouží ke stahování vyšších kosmických frekvencí na planetu umožňujíce tak dosáhnout vědomého vyladění na tyto síly.

Po aktivaci těchto krystalů se můžeme naučit, jak existovat ve fyzickém těle a materiálním světě, ale přitom k němu nebýt připoutáni. Když jsou Strážci Země ve stavu kompletní aktivace, jejich samotná přítomnost vytváří větší uvědomění a rozšířené myšlení. Nejlepší využití by tyto krystaly měly v léčivých centrech, komunitách nebo skupinových sešlostech, kde by mohlo být jejich energiím vystaveno mnoho lidí.

Jejich aktivace závisí na spojení s lidskými myšlenkovými formami. Když se dvacet jedna stejně naladěných lidí setká v kruhu kolem nich, drží se za ruce a stanou se jednou myslí, krystal se znovu probudí a linie komunikace do kosmických regionů se otevře. Jednotlivci tvořící kruh kolem velkých Strážců Země sjednotí své vibrační frekvence, aby se dostali, jako molekuly v krystalu, do souladu s kosmickou energií. Ochota propustit osobní egoistický smysl sebe a vědomě se spojit do většího celku je předpokladem potřebným k aktivaci Strážců Země a spojovatelem našeho kolektivního vědomí k vědění, informacím a energiím, které by jinak byly nedosažitelné.

Tyto krystaly evokují pozitivní akci. Vytváří harmonii. Jsou zde, aby nás sjednotily se zdrojem, ze kterého jsme vyrašili a aby nás učily udržet naše spojení jak se zemí, tak s nebeskými sférami. Tyto krystaly uvnitř sebe nesou vzpomínky na přesun sem a mohou nás potenciálně učit cestovat časem. Mohou nás naučit, jak udržet fyzickou existenci, ale také jak propustit naši identitu s ní, když se zvedáme k vyšším dimenzím reality. Naše rasa je připravena. Připravena opět udělat gigantický krok v evoluci a pomáhat ve vyladění zemské entity Tarry s kosmickými paprsky vyzařujícími z Centrálního Slunce v jádru galaxie. Až toto nastane, lidské vědomí se naprosto probudí do realit, které nyní leží za hranicemi chápání. Strážci Země jsou součástí tohoto probouzení a budou inspirovat náš latentní potenciál a stimulovat nečinné oblasti našich mozků k uchopení našeho osudu. Terra dosahuje plnoletosti. Je připravena překročit práh dospělosti a stát se jednou s obrovským prostorem kosmického prostoru, kterého je živoucí součástí.

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.