Krystal Isis

Jak se vyléčíte z emočních, nespravedlivě vypadajících ran, které život uštědřil? Jak znovu naberete svou vnitřní sílu, když jste odděleni od milované osoby a zakoušíte jednu z nejhorších bolestí, kterou musíte unést? Jak se vyléčíte, abyste znovu stvořili život? Co je magické zaříkadlo, které vše vrátí do dokonalého řádu?

V Krystalu Isis je uloženo tajemství léčení, které se musí uskutečnit, pokud má být život obnoven a zvědoměna božská spravedlnost. Čtěte dále a jak budete pokračovat, zažehnete uvnitř své vlastní bytosti podstatu zázraku a vězte, že je v tento okamžik možné vyléčit se z vaší nejhlubší bolesti. Isis se ve svém utrpení stala člověkem. Esence této sebe-léčivé síly je včleněna do formy křišťálového světla. Isis se nyní podělí o své tajemství.


ODHALENÍ KRYSTALU ISIS

Krystal Isis se nám představí s nejméně jednou ze svých stran tvořících specifický geometrický tvar. Na jedné ze svých stran (také se používá termín tvář) obsahuje pětistranný útvar. Způsob, kterým se formuje pět úhlů v tomto krystalu je jedinečný. Jedná se o základní stranu, která se spojuje do dvou dalších stran, které natolik vzestupují v mírně rozšířených úhlech, aby se potkaly se dvěma dalšími stranami, které také vzestupují, sbíhají se a vytváří dokonalou špici. Jako u všech Krystalů – Mistrů, se specifickými geometrickými tvary, čím je větší symetrie mezi protilehlými stranami, tím harmoničtější jsou jeho energie. Jinými slovy, ideální Krystal Isis je ten, kde prodlužující se strany vycházející ze základny, stejně tak jako strany formující špici, mají stejnou délku. Pokud tomu tak je, krystal obsahuje velkou osobní vyrovnanost.


GEOMETRICKÝ VÝZNAM

krystal kristal mistrovsky Isis křišťálZe základny Krystalu Isis vystupují dva páry hran(stran), které eventuálně dosáhnou sjednocení a vytvoří špici. Jako v případě, kdy se potýkáme s dvěma částmi čehokoliv, většinou se potýkáme s polaritou dvou protilehlých stran. Krystal Isis znázorňuje jedinečný způsob, jak vyrovnávat tyto síly, které nás obklopují všude v tomto světě, když se setkáváme s dnem a nocí, mužem či ženou, srdcem nebo myslí, či smutkem nebo radostí. Krystal Isis spojuje tyto protichůdné aspekty způsobem, který přináší poznání, harmonii a vyrovnanost každé straně.

Dvě nižší (kratší) strany představují protichůdné síly, které život nabízí za účelem růstu na Zemi. Jsou pevně spojeny se základnou, která představuje dimenzi fyzické sféry. Dvě horní strany, které se stýkají ve vrcholovém bodě nám odhalují tajemství pro sjednocení. Je to jen tehdy, kdy v sobě spojíme protilehlé aspekty do harmonického celku, který nám svět bude zrcadlit zpět jako jednotnou realitu. Krystal Isis  je jedinečný v tom, že ve své pěti-stranné tváři dokázal spojit síly polarit do celku, vysvobozujíce protějšky ze světa duality. Tento krystal je silným léčitelem, který vyzařuje vědění jak zkombinovat očividně protichůdné síly života a smrti, nemoci a zdraví, bolesti a radosti. Pokud tak učiníme, je dosažen stav celistvosti, který zahrnuje všechny prvky stvoření.

Abychom vyléčili hluboce zasazené emoční rány které znemožňují naši celistvost, každý z nás musí zharmonizovat síly srdce a mysli a síly muže a ženy uvnitř sebe samých. Krystal Isis nepředstavuje jen tento soulad, ale je symbolem nové celistvosti, která se rozvíjí, když se síly, které se jeví jako protichůdné, spojí v doplňující se celek.


NUMEROLOGICKÝ SYMBOLISMUS

kristal mistrovsky krystal Isis prodejDůležitost čísla pět v krystalu Isis by neměla být přehlížena. Z pohledu numerologie pětka představuje fyzickou realitu. Máme pět prstů na ruce, pět na noze a pět fyzických smyslů, pomocí kterých vnímáme materiální svět. Pět je číslo lidské duše, když vstupuje do sféry polarity zakusit každý aspekt tvoření s omezeními pěti smyslů.

Číslo pět se vyvíjí do čísla šest, které představuje rodinu a společenskou zodpovědnost, službu, lásku, soucit, léčení a šestý smysl intuici. Šestka je vnitřní vědění, prostřednictvím kterého se pohled pěti smyslů stává oduševnělým. Velkou výzvou, kterou pětka nabízí je obejmutí života ve své celistvosti místo omezeného pohledu pěti smyslů. Pětka představuje rozhraní mezi protilehlými silami, které vyžadují spirituální pochopení a řádné posouzení událostí.

Pětka představuje svobodu prostřednictvím změny. Je to bod obratu v cyklu mezi jedničkou a desítkou, kdy duše, nyní vnořená do duálního světa, udělá vědomé rozhodnutí ohledně způsobu života a jak ho žít. Jedna z klíčových frází týkající se čísla pět je “svoboda prostřednictvím změny“. Změna v tomto kontextu poukazuje na dvě věci. Za prvé znamená udělat vědomá rozhodnutí zahrnující zvolené změny ve svých postojích a osobním životním stylu. To také znamená změnu ve způsobu pohledu na realitu, který přetrval po tisíce let  se zděděnými koncepty oddělenosti a duality. Volba se vztahuje k celku, který se skládá ze všech částí. Tato ochota ke změně dovoluje větší pochopení rozvoje božského plánu. Číslo pět představuje vědomé rozhodnutí žít život podle spirituálních zákonů místo v omezenosti příkazů fyzické sféry. Kdyby Isis pouze přijala smrt svého muže a neměla odvahu pokusit se změnit situaci, byla by uvězněna ve své lidské mizérii navždy. Kdyby přijala tuto smrt, znamenalo by to konec života pro Osirise a její syn Horus, nositel světla a spravedlnosti by nikdy nebyl zplozen. Ochota a odvaha Isis změnit nesnázi byla klíčovým faktorem v jejím sebe-léčebném procesu a naplnění jejího osudu.

Krystal Isis, také nazývaný Krystal Bohyně, ukazuje jak spirituálně spojit prvky polarity. Konfigurace pěti úhlů dosahuje dokonalé ukončení ve vrcholném bodě, ukazujícím možnost pro mentální a emoční soulad v materiálním světě. Pětka ve vztahu s tímto krystalem symbolizuje všechny zkušenosti, kterými musí jedinec v životě projít, aby kontaktoval, důvěřoval a rozpoznal intuitivní vědění celku. Vrcholný bod v pětistranné geometrické tváři představuje naprostý soulad se sjednocujícím zdrojem duše, mentálním pochopením toho, co jsou životní lekce, přijetím srdce a sebe-léčení prostřednictvím síly lásky. Toto mistrovství čísla pět našich fyzických smyslů je něco, čeho musíme všichni dosáhnout ve fyzické formě. Krystal Isis obsahuje tajemství tohoto mistrovství umožňujíce každému jedinci překonat hloubku lidského emočního trápení a to skrze vyzáření podstaty pochopení a podpory do všech životních úskalí a zkoušek.


OSOBNÍ POUŽITÍ KRYSTALU ISIS

mistrovsky krystal kristal Isis prodejKrystal Isis podporuje integraci spirituální substance do emočního těla. Naše emoční těla byla vytvořena k prožitku a vyjádření velkoleposti Ducha. Ale místo toho více zažíváme nekontrolovatelné emoce místo pocitů. Emoce jsou pocity, které nejsou v souladu s duchem, proto vytváří svůj vlastní “pohyb“. Pocity jsou pravdivým prožitkem ducha, prostřednictvím srdeční čakry do fyzického světa. Harmonizací emocí napomáhá Krystal Isis pravdivé zkušenosti a projevu spirituálního “cítění“.

Tento Krystal Bohyně není určen jen pro ženy. Je také velmi účinný pro muže, kteří mají odvahu rozvíjet své cítění – ženskou stránku, integrovat své emoce a rozvíjet svou intuici. Je také velmi efektivní pro děti (nebo dospělé děti) v rozvoji emoční stability. Vysoce citliví lidé mají často zraněná emoční těla, jelikož se nadměrně ztotožňují s utrpením druhých. Krystal Isis je velmi vhodný pro tyto “citlivosti“. Pomáhá v získání širší perspektivy a většího porozumění. To utiší mysl, což poslouží k harmonizaci emočního těla. Umístěte Krystal Isis na třetí oko nebo na srdeční čakru podle toho, kam je třeba přinést větší porozumění a harmonii do těchto čaker. Použijte tento krystal v meditaci nebo ho noste u sebe.

Mnoho duší, které se nyní inkarnují na Zemi jsou vysoce vyspělé a citlivé bytosti. Mnoho dětí vykazuje pokročilé stupně vědomí a “spirituálního cítění“. Krystal Isis je úžasný přítel pro tyto bytosti, které nyní vstupují do fyzických těl s naprosto otevřenou myslí a srdcem. Krystal Isis poslouží k ochraně těchto krásných mladých lidí v jejich procesu přizpůsobování se světu, který osidluje nesoulad. Pokud je nošen na krku, v kapse nebo pokud se s ním spí, vyživující síly matky Isis budou těmto dětem pomáhat, aby zůstaly v klidu a harmonii, zatímco se včleňují do lidské formy.

V době, kdy země trpí aidsem, rakovinou a řadou jiných forem onemocnění, může Krystal Isis nabídnout velkou oporu těm, kteří umírají nebo jsou v procesu umírání. Skrze vyrovnanost pětistranné tváře, nabírá polarita života a smrti větší dimenzi a perspektivu. Krystal Isis je úžasným společníkem pro ty, kteří jsou v životním přestupu a připravují se opustit stávající inkarnaci. V těchto situacích udržujte krystal blízko osoby v přestupu, na nočním stolku, pod polštářem nebo pokud možno v jeho ruce.

Isis - prodej mistrovských krystalůKrystal Isis je empatickým, soucítícím přítelem těm, kteří zůstali v bolesti po ztrátě milovaných. Isis osobně zakusila hloubku lidského utrpení a ztráty, ale také ví, jak se vyléčit a přestát bolest skrze lásku a porozumění. Z tohoto krystalu vyzařuje silná přítomnost Isis, která je velkým pomocníkem v situacích smrti pro všechny účastněné. Noste tuto pečující přítomnost, meditujte s ní nebo jí umístěte na třetí oko či srdeční čakru, když budete povolávat sílu Isis na pomoc v překonání zátěží převzatých v těžkých momentech fyzické smrti. Tento krystal dovoluje nesmrtelné podstatě duše (Osiris) být kontaktována.

Krystal Isis je nejúčinnější při použití v osobním sebe-léčení po ztrátě milované osoby ať už ta osoba fyzicky zemřela nebo jednoduše již není déle přítomna ve vašem životě. Je balzámem na “zlomené srdce“. Podstata síly Isis leží ve skutečnosti, že našla svatyni ostrova Algikia a vyléčila rány ve svém emočním těle dříve, než mohla pokračovat ve své misi. Schopnost stáhnout se do vnitřních svatyní srdce a oživit sílu lásky je předávána prostřednictvím geometrické stavby tohoto krystalu. Krystal Isis je také zprostředkovatelem živoucího léčivého balzámu nezbytného k navrácení emočních ran zpět do zdraví, aby nezpomalovaly proud spirituálního “cítění“.

Krystal Isis může být také využit k rozpomenutí se na staré bolesti srdce, které se mohly objevit v blízké nebo dávné minulosti a které zanechaly nevyléčená zranění na srdeční čakře. Skrze oddané využití tohoto krystalu, části srdce, které byly umrtveny bolestí a zármutkem z nenaplněných vztahů mohou být navráceny zpět do stavu emočního zdraví.

Ve výše zmíněných situacích je Krystal Isis dokonalým meditačním přítelem. Je v největším souladu, je-li držen v dlani pravé ruky koncovými plochami vzhůru, zatímco jemně otíráme palcem levé ruky přes plošku Isis (pětiúhelník) od základní strany až k vrcholovému bodu. Můžete zavřít oči nebo sledovat pohyb, jak budete zaměřovat svou pozornost na emoční vyrovnání, pohodlí a vnitřní sílu.

Další silnou meditací, která může být s tímto krystalem uskutečněna je zírání přímo do “Tváře Isis“. Plocha pětiúhelníku představuje chrám. Jak hledíte do krystalické svatyně Isis, vaše vědomí vstoupí do sféry souladu a harmonie. Dívejte se do Chrámu Isis tak dlouho, dokud nedosáhnete bezpečného vnímání toho, jaký je to pocit být v naprostém emočním souladu. Potom zavřete oči a po té umístěte tvář Isis na srdeční čakru, aby byl tento pocit vyzářen do vnitřních svatyní vaší vlastní bytosti. Tento proces můžete opakovat tolikrát jak dlouho je třeba k vystavění krystalického mostu emočního zdraví z krystalu do vašeho vnitřního “nastavení“. Pokud je tato meditace praktikována s upřímností každý den, může být dosaženo hlubokého a silného léčení a obnovy srdce pro větší přijetí a vyjádření lásky. 

Nabídku krystalů Isis k prodeji najdete v sekci Mistrovské krystaly a Krystaly křišťálu

Autor: Katrina Raphaell

Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 

Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz, www.slunecnabrana.cz a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.