!!! OBJEDNÁVKY A PLATBY LZE NYNÍ USKUTEČNIT V EUR. CENY V EUR SE ZOBRAZÍ U PRODUKTŮ PŘEPNUTÍM MĚNY V PRAVÉM HORNÍM ROHU. ZASÍLÁME NA SLOVENSKO !!!

Spojovatel času

Krystaly Spojovatelů Času jsou často chybně zaměňovány za krystaly Oken. Je to pochopitelné, protože jsou si vzhledově velmi podobní. Rozdíl mezi těmito dvěma krystaly je ten, že krystaly Oken mají velkou dokonalou tvář ve tvaru kosočtverce uprostřed krystalu, zatímco krystaly Spojovatelů Času mají rovnoběžník. Pokud není prozkoumán pozorně, rovnoběžník je často zaměňován za kosočtverec a krystal je špatně označen jako Okno.

Spojovatelů Času je hojnost, zatímco krystaly Oken je mnohem těžší nalézt. Ať už se jedná o okno nebo rovnoběžník jako o stranu formující zakončení krystalu, je vytvořena sedmá fazeta, která obohacuje krystal o další dimenzi a sílu. Na jednom krystalu se mohou nacházet tři nebo čtyři rovnoběžníky což poukazuje na skutečnost, že multi-dimenzionální reality mohou být spatřeny skrze tento konkrétní krystal Spojovatele Času.

Vypadá to jako kdyby v tomto časovém okamžiku byly rovnoběžníky jedním z hlavních geometrických učitelů, protože Spojovatelé Času a Romboidní Kalcit se nyní hojně vyskytují. Spojovatelé Času jsou jako mosty, přes které mohou duše cestovat, aby se vědomě spojily se svými aspekty existujícími v jiných časoprostorech.

Skutečnost, že se dva páry paralelních linií v tomto Mistrovském Krystalu spojují může být symbolicky vysvětlena. Jedna linie (čára) představuje já, které existuje v přítomnosti. Linie přímo pod ní náleží aspektu sebe, který se nachází v jiném čase a místě. Dvě paralelní linie na kterékoliv straně spojují tyto aspekty a vytváří most, skrze který může komunikovat se svými “minulými“ nebo “budoucími“ já.

Rovnoběžníky které najdete ve Spojovatelích Času jsou vytvořeny konkrétním typem spirálovitě rostoucího vzorce uvnitř vnitřní konstrukce krystalu. Molekulární struktura těchto krystalů může být přirovnána ke spirálovitému schodišti, které se může stáčet do prava i do leva. Pokud je rovnoběžník na pravé straně když se díváte na krystal, znamená to, že se spirála otáčí po směru hodinových ručiček, nebo vpřed, a zavede vás do budoucnosti. Pokud se rovnoběžník nachází na levé straně když se díváte na krystal znamená to, že se spirála otáčí proti směru hodinových ručiček, nebo-li zpět a dovolí vám cestovat do minulosti. Pokud jsou rovnoběžníky na obou stranách – pravé i levé, dvojitý spirálovitý pohyb je uskutečněn a čas může být přemostěn s tímto konkrétním krystalem v obou směrech.

ROZPUŠTĚNÍ ILUZE LINEÁRNÍHO ČASU

Život který momentálně žijeme je pouze jednou fazetou toho, kým opravdu jsme. Navíc, fyzické tělo do kterého jsme se narodili je omezeno pěti smysly a vnímáme čas jako lineární událost s počátkem, trváním a koncem. Tím že jsme od narození byli programováni tímto pohledem na svět zapomněli jsme, že jsme ve své podstatě multidimenzionálními bytostmi existujícími ve věčnosti času. S pomocí Spojovatelů Času může být čas prožit mimo lineární posloupnost. Potom iluze trojdimenzionální reality, ukotvené v čase a prostoru, může být rozpuštěna a cestování časem se stává možným. Klíčem k přechodům skrze čas je ztotožnění se s esencí duše, která žije každý život. S duší jako důvěryhodným průvodcem minulé, stejně tak jako budoucí identity mohou být zvědoměny a pradávná zranění mohou být vyléčena. Když jsou lekce každého života integrovány, všechny naše identity se mohou spojit.

Doposud nebylo možné integrovat a asimilovat všechny roztroušené aspekty své bytosti. Ale nyní kdy dokončujete tento obrovský časový cyklus a s pomocí Krystalů Spojovatelů Času, části nás které byly zamrzlé v čase skrze trauma, bolest a nedorozumění mohou být vysvobozeny. Až se naučíme rozumět času způsobem který zahrnuje koncept nesmrtelnosti duše, můžeme spojit všechny aspekty sebe samých v druhých inkarnacích do celistvosti věčného okamžiku. To je důvod, proč Krystaly Spojovatelé Času přišly na pomoc.

PO STUZE SVĚTLA

Rovnoběžník na Spojovateli času odráží světlo jedinečným způsobem. Je to křišťálové znázornění stuhy světla - kódu, který byl naprogramován do těchto krystalů kterých se lze dotknout za účelem časoprostorového cestování. Když se díváte do rovnoběžníku, začnete vidět vlně podobný pohyb, který se bude pohybovat nahoru a dolů. Když ucítíte tento pohyb, zavřete své oči a začněte dlouze a hluboce dýchat v rytmu s vlnou , nadechujte když se zvedá a vydechujte když klesá. Pozornost zaměřte na Hvězdu Duše (čakra cca 30cm nad vrcholem vaší hlavy) dovolte svému světelnému tělu cestovat k této stuze bílého světla do vybrané destinace.

LÉČENÍ ZRANĚNÍ Z MINULOSTI

Rovnoběžníky na krystalech Spojovatelů Času najdeme často vedle tváře Isis. Protože účelem krystalu Isis je podporovat sebeléčení, tyto konkrétní krystaly jsou nejlepší použít při přemosťování do minulé zkušenosti, která udržuje dojem bolesti. To může znamenat aspekt vašeho vlastního vnitřního dítěte z tohoto života , které potřebuje péči nebo vyjádření sebe, které existuje v paralelních realitách v jiné časové zóně. Spojovatelé Času prvně propojí vaše vědomí se světelným tělem. Potom když vaše duše postupuje po stuze světla do vybrané destinace, budete schopni se spojit se svým minulým já abyste předali léčivou energii.

Při použití těchto krystalů dochází k úžasnému fenoménu. Je to jako kdyby jste mohli doslova změnit historii a vyléčit aspekt sebe samých v minulosti, která může být vyléčena pouze pokud půjdete zpět a naučíte ji to, co víte nyní, po životech zkušeností. Nejen že je to obohacující pro momentální já, ale také pro minulé já, které mají příležitost sklízet odměny vašich nahromaděných zkušeností.

Způsob kterým ovlivníte druhý aspekt sebe samých v minulém životě může být nepatrný. Vaše minulé já nemusí být ochotné nebo připravené aby jste mu vstoupili do života v plné formě, posadili se a vedli rozhovor. Můžete se svému minulému já zjevit jako odraz ve vodě bazénu, jako oblak, sloupec světla nebo v nějaké jiné přijatelné, neděsivé formě. Můžete být pouze schopni vyslat myšlenku nebo zasadit semínka v podvědomí. Může být nezbytné cestovat zpět a předat zprávu vícekrát a vyživit semínka, která jste zaseli. Po každé návštěvě naprogramujte krystal Spojovatele Času který jste použili k cestování k udržení spojení se svým pozměněným aspektem. Krystalu se kterým se pracuje v každém životě by se neměli dotýkat druzí lidé a měl by být umístěn na oltáři nebo specifickém místě. Mělo by se s nimi pracovat tak dlouho, dokud souběžné reality nesplynou a minulé já není vyléčeno.

SKLIZEŇ BUDOUCÍCH ODMĚN

Spojovatelé času mohou být také použity k vyladění se na svůj aspekt , který existuje v budoucnosti. Pokud máte možnost vidět skrze oči svého budoucího já, které žije na zemi za dvě stě nebo tři sta let, máte možnost vidět jak planety přežila tyto zkouškové časy. Můžete dokonce vidět technologie, které byly vynalezeny aby zachránily od zničení. Pokud se tak stane, toto poznání může být přivedeno zpět sem do současného času k nalezení nezbytných řešení k zachování prostředí a míru. S pomocí svého budoucího já mohou být přeneseny vynálezy a tvoření do tohoto času o kterých by se jinak dalších sto let ani nepřemýšlelo.

Opět, toto je další fenomén který Spojovatel Času umožňuje. Skutečnost že jste schopni spojit se se svým budoucím aspektem dává zrod možnosti vytvořit novou realitu v budoucnosti stejně tak jako v přítomnosti. Vědomými kroky přes most času je možné v budoucnu manifestovat to, co je v tomto okamžiku pouze pravděpodobností. Kdo říká, že vaše já z budoucnosti není zde v nějaké jemnější formě s vámi, aby si zabezpečilo život v roce 2300?

Důvtipní vědci, technici a intelektuálové budou těmito krystaly přitahováni aby uskutečnili tuto život zachovávající službu pro planetu. Z počátku nemusí rozumět proč, ale pokud je jejich mysl otevřená možnosti vědomému cestování časem, nejen že prokáží velkou pomoc planetě, ale jejich rozvoj bude urychlen. Tito odvážní lidé budou schopni přinášet do přítomnosti budoucí vědění které transformuje zemi.

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.eu  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.