Fluorit

prodej přírodního surového fluorituFluorit je multidimenzionální kámen. Je to kámen, který manifestuje nejvyšší aspekt mysli – mysli, která je vyladěná na ducha. Z tohoto vysokého stavu vědomí přichází intelektuální pochopení pravdy vesmírných konceptů reality a zákonů, které řídí vesmír. 

Fluorit je tu pro podporu mysli, pro rozvoj schopnosti srovnávat a integrovat nefyzické reality čtvrté, páté a šesté dimenze. Když se mysl vyladí na esenci fluoritu, je možné zažít a poznat svatyně uvnitř sebe, kde je obsaženo veškeré vědění a moudrost. Fluorit vyrovnává pozitivní a negativní aspekty mysli. Když se tyto polarity vyrovnají, je možné prožít klid a mír neutrality směřující do věčného okamžiku, kde stojí čas nehybně a Já se pojí s nekonečnem. Ale zkušenost fluoritu sahá dál než sem. Začleňuje tuto realitu do aktivní mentality každodenního života umožňujíce jedinci zůstat vyladěn na zdroj, zatímco funguje na fyzické rovině. Když se toto objeví, veškeré myšlenky které vyzařují z vědomé nebo nevědomé mysli jsou sladěny a v souladu s konečným zdrojem pravdy. Vědomí fluoritu dovoluje zachovat vědomí JEDNOHO a VŠEHO, zatímco dovoluje INDIVIDUÁLNÍ JEDINEČNÉ VYJÁDŘENÍ A EXISTENCI. Tímto je možné se dotknout rozmanitých zdrojů kreativní energie pro manifestaci v životě jedince. 

Fluorit je kámen třetího oka, které dovoluje mysli meditativní a středový prostor během fyzické aktivity. Je to energie polarity ametystu, což je vnitřní zkušenost odevzdávající se mysli, aby mohla být dosažena moudrost. Fluorit přináší tuto zkušenost do každodenních myšlenkových procesů, dovolujíce vidět  realitu za iluzí, věčnost v přeměně a pravdu ve zmatenosti. Fluorit je jedním z nejsilnějších kamenů Nového Věku, protože přináší do fyzické roviny vyšší formy pravdy a integruje tyto koncepty do mysli, která je manifestuje do materiální sféry. 

prodej léčivho přírodního fluorituFluorit je kámen, který není na Zemi domorodcem. Byl sem přinesen z vyšších dimenzí, aby pomáhal v našem evolučním procesu. Měl by být používán s respektem, stejně tak jako všechny ostatní kameny – pokud je používán vědomě, jeho síla může napomáhat v rozvoji vyšších stupňů mentální  schopnosti. 

Fluorit může být také použit při léčbě jistých typů mentálních onemocnění a obtíží ve frekvencích mozkových vln. Zvyšuje elektrický náboj mozkových buněk, což přináší více životní síly (prány) do mozku, kde se potom rozšiřuje vědomí. Není až tak moc k očistě podvědomí (jako je Azurit),  ale pro rozvoj mysli z jedné mentální reality do druhé. Fluorit může být použit k rozvinutí větší schopnosti soustředění a pokud je používán pravidelně, může vyživovat intelekt a dokonce pozvednout IQ. Přezdívkou pro Fluorit je “kámen génius“, protože představuje nejvyšší stav mentálního dosažení

Fluorit se manifestuje ve čtyřech základních barvách – modrá, fialová, zlatá a bílá. Všechny tyto barvy představují meditativní stav mysli. Modrá je barvou vnitřního míru, mentálního klidu a ticha. Fialová představuje aspekt mysli, která je zaměřená a odevzdána duchu. Zlatá je barvou moudrosti a pochopení, kde se mysl spojuje s nekonečnem, ale stále si zachovává své individuální vyjádření. Bílá je barvou čistoty a jednoty, kdy se mysl naprosto spojí s vesmírným duchem a zažívá celistvost stvoření. Všechny barvy představují horní čakry, vyšší trojúhelník energie a vyspělé stavy vědomí. Pokud jsou tyto barvy v auře dominantní (což může nastat prostřednictvím použití fluoritu), stav mysli související s těmito barvami je aktivován a potenciál lidské evoluce usnadněn. 

Fluorit má tři různé druhy manifestace – drúzy, oktahedrony (osmistěny) a pyramidový tvar. Žádný z těchto tvarů není ve svém vývoji dále než zbývající. Nicméně, každý tvar slouží ke specifickému účelu. Drúzy se většinou objevují ve fialové barvě. Představují 20.století - počítačový věk a technologickou mysl. Fluoritové drúzy jsou velmi podobné počítačům a jsou velmi organizované, strukturované a komplexní. Jejich kubický matrix zobrazuje harmonickou kompatibilitu všech částí. Podprahově naznačují vyspělé stavy vědomí, které se naučilo přežít a růst prostřednictvím vzájemné spolupráce. Fluoritové drúzy symbolizují civilizace, které dosáhly jednoty a harmonie prostřednictvím naplnění potřeb každého jedince a souladem osobních cílů k naplnění potřeb celku.

přírodní surový fluorit prodejFluoritové drúzy představují fázi lidské existence, kde intelektuální mysl využívá své technologie ve spojení s vesmírnou vůlí pro zlepšení všeho. Podívejme se, jak jsme se do tohoto bodu rozvinuli. Když se dávný muž naučil používat nástroje které ulehčily jeho životní styl, již déle nepotřeboval svou celou pozornost soustředit na fyzické přežití a tím dovolil další rozvoj svých mentálních schopností. V technické revoluci nahradily stroje fyzickou lidskou sílu a dovolily mysli člověka se ještě více rozvíjet. Jak se nyní lidská mysl více rozvíjí do věku vesmírného, naučila se přenést vědění do živoucích strojů (počítačů), které jsou naprogramovány tak, aby sloužily lidským potřebám. Když lidstvo zažívá tuto extrémní technologickou vyspělost a ukládá své intelektuální myšlenkové procesy do počítačů, jsme schopni udělat další evoluční krok do vyšších sfér myšlení. Doufejme, že doba počítačů nahradí mentální práce  a dovolí duchu se rozvinout.  V této fázi mentální vyspělosti u osob vysoké mysli a rozvinutého intelektu je nutná opatrnost, aby zacílení zůstalo na zdroj veškerého vědění a vzájemných výhod jejich využití pro všechny. Fluoritové drúzy odráží právě toto, což manifestují jako připomínku možnosti. 

Přítomnost fluoritových drúz je výborná v pracovních místech jako jsou pracovní stoly, laboratoře, nebo v místech kde probíhá studie či výzkum. Jejích přítomnost připomíná mysli, aby zůstala zaměřená, organizovaná, čistá a v souladu. Malé drúzy mohou být nošeny a vizuálně, mentálně nebo fyzicky se na ně lze vyladit, když mysl začíná být unavená, zmatená nebo v nerovnováze. Meditování s drúzou fluoritu zažehne vědomou mentální jasnost schopnou uchopit koncepty a reality, které by jinak mohly být nepřístupné. Nastolují mentální řád a pomáhají mysli zůstat jasnou a zaměřenou zatímco se nacházíme uprostřed činnosti. Drúzy jsou výhodné pro ty, kteří žijí život rychle a kteří fyzicky a mentálně vyvíjí velké množství energie. Jsou vhodné pro vědce, fyziky, inženýry, počítačové designéry a programátory, obchodníky, vedoucí pracovníky, účetní a studenty. Jsou pro každého, kdo pracuje pod tlakem a chce si udržet jasnou a klidnou mysl. Fluoritové drúzy jsou obzvláště  vhodné pro ty, kdo pracují se spletitostí technologií 21 století, protože pomáhají mysli zaměřit se na vědění způsobem, který bude výhodný pro celou planetu a veškeré živé věci. 

Když se drúza vyvine, vyroste z ní samostatný oktahedron. Oktahedron představuje kvalitu jednotlivce, která narůstá, když je vyživována v rozvinuté společnosti drúzy. Je to osmi- stranná struktura, kde je každá strana dokonalým rovnostranným trojúhelníkem, spojujícím síly v šesti zakončeních.  Každé zakončení může vytvořit špici pro čtyřstranný dvojitý pyramidální tvar, sdílející společnou základnu. Tento duální pyramidový efekt symbolizuje dokončení kterého je dosaženo, když energie vyšších jemněhmotných sfér přejdou a jsou integrovány do fyzického světa. Jakkoliv se rozhodnete oktahedron natočit, znázorní dvojitý pyramidový efekt se špicí horních a spodních pyramid spojujících vyšší a nižší sféry. Oktahedrony přichází do naší přítomnosti jako symboly, nástroje a připomínka našeho vlastního potenciálu dokončení, kdy my také budeme existovat ve stavu jednoty a vyrovnanosti našich vnitřních a vnějších světů. 

Fluoritové oktahedrony (osmistěny) přichází v různých velikostech, kde se jejich základna pohybuje od půl do třiceti centimetrů. Někdy se manifestují v odstínech růžové a zelené (srdečních barvách), které mohou být využity k pochopení více emočních záležitostí. 

fluorit pyramida přírodní prodejPyramidová forma Fluoritu je pro meditaci a měla by tak být použita.  Tyto speciální tvary jsou zde ke konkrétnímu účelu a nemají rády, když sedí nečinně a práší se na ně. Jsou pro ty, kteří jsou připraveni se přesunout do vnitřních sfér bytí a zažít beztvarost uprostřed tvaru. Mnoho fluoritových pyramid nasměrovaných na světlo znázorní vnitřní svatyně, které připomínají svatyně, které sestupují hlouběji dovnitř. Když je s nimi meditováno, mysl je vtažena hledat hlouběji uvnitř sama sebe.  

Pyramidový tvar je prohlášením dokonalosti a harmonie. Je jedním z nejvyšších geometrických tvarů nacházejících se ve fyzické sféře. Představuje vědomé spojení s nekonečným zdrojem energie ve vrcholu a naprostou uzemněnost a fyzickou stabilitu na základně. Pyramidy jsou symbolikou konečné rovnováhy, kterou musí každá duše dosáhnout k dokončení svého evolučního procesu. Egyptské a aztécké pyramidy byly použity k účelu stahování kosmických sil do fyzické roviny, umožňujíce zasvěcencům zkušenost vesmírného uvědomění. Do dnešního dne stojí jako připomínka a vzkaz světu, že jednota existuje, ne pouze uvnitř lidské konkrétní bytosti, ale uvnitř celého vesmíru. Fluoritové pyramidy mohou sloužit ke stejnému účelu prostřednictvím trénování mysli ztotožnit se s realitou vnitřních sfér, jemněhmotných úrovní a vyšších dimenzí.  

Fluorit je zde ve všech svých tvarech, aby nás učil být inter-dimenzionálními. Ukazuje nám jak být v jednotě a ve stavu míru, zatímco jsme stále jedinečnou individualitou, a jak začlenit nekonečno do každého okamžiku. Je to symbol procesu růstu ve kterém jsme všichni zapojeni, procesu slaďování se s kosmickou silou a zdrojem naší bytosti a přijímání zodpovědnosti žít v Božské Vůli a manifestovat  Světlo skrze fyzickou činnost. 

Nabídku Fluoritu můžete najít v kategorii Fluorit

Autor: Katrina Raphaell
Překlad: Martina Christová
www.mistrovskekrystaly.cz 
Tento článek lze šířit pouze v případě povolení překladatele a to nekomerčním způsobem v originální formě s uvedením jména autora a překladatele a aktivním odkazem na stránky www.mistrovskekrystaly.cz , www.slunecnabrana.cz  a všemi dalšími uvedenými aktivními zdroji, včetně této poznámky.